Metabolik olarak sağlıklı obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında artışa neden olmuyor. Shizuoka çalışmasının bulguları, sağlıklı bir metabolik profile sahip obez bireylerin risk düzeyinin düşük olduğunu gösteriyor.

Metabolik Olarak Sağlıklı Obezite Nedir?

Metabolik olarak sağlıklı obezite, vücut kitle indeksi (VKİ) 25 kg/m2 ve üzerinde olan, ancak yüksek tansiyon, düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, yüksek düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol veya yüksek hemoglobin A1c gibi en fazla bir metabolik risk faktörü taşıyan bireyleri tanımlar.

Shizuoka Çalışması: Yöntem ve Katılımcılar

Japonya’da yıllık sağlık kontrollerinin verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, 65 yaş altındaki 168,699 birey incelendi. Obezite grubunda metabolik olarak sağlıklı bireyler ile obez olmayan bireyler karşılaştırıldı. İnme, miyokard enfarktüsü ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranları bu iki grup arasında karşılaştırıldı.

Çalışmanın Bulguları

Sonuçlar, metabolik olarak sağlıklı obezite ile kardiyovasküler hastalıklar veya tüm nedenlere bağlı ölüm oranları arasında önemli bir fark olmadığını ortaya koydu. İnme, miyokard enfarktüsü ve ölüm oranları her iki grup arasında benzerdi:

  • İnme: Obezite grubunda 10,000 kişi-yıl başına 9.2, obez olmayan grupta 10.5 (p=0.595)
  • Miyokard Enfarktüsü: Obezite grubunda 3.7, obez olmayan grupta 3.1 (p=0.613)
  • Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm: Obezite grubunda 26.6, obez olmayan grupta 23.2 (p=0.304)

Bilimsel Yenilikler ve Çalışmanın Önemi

Shizuoka çalışmasının bulguları, metabolik olarak sağlıklı obez bireylerin kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu çalışma, sağlıklı bir metabolik profile sahip obez bireylerin, obez olmayan bireylerle benzer sağlık sonuçlarına sahip olabileceğini öne sürerek, obezite yönetimi ve tedavi stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Bilimsel Açıdan Yenilikler:

  1. Metabolik olarak sağlıklı obezitenin kardiyovasküler hastalık riskini artırmadığı gösterildi.
  2. Tüm nedenlere bağlı ölüm oranları arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
  3. Metabolik olarak sağlıklı obez bireylerin metabolik profilleri obez olmayan bireylerle benzer bulundu.
  4. Obezite yönetimi stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

KAYNAK: https://www.nature.com/articles/s41366-024-01541-3