Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma, erkeklerin çok eşli ilişkilere kadınlardan altı kat daha açık olduğunu ortaya koydu. Çalışma, çok eşlilik ve iki zamanlı ilişkilerin genel olarak monogami ve bekarlıktan daha az tercih edildiğini belirtiyor.

Çok Eşlilik Üzerine Yeni Bulgular

Yeni bir araştırma, çok eşli ilişkilerin, özellikle de bir erkeğin birden fazla kadınla ilişkisi anlamına gelen poliginiye olan ilginin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma, erkeklerin, kadınlara kıyasla poligini ilişkilere altı kat daha açık olduğunu belirledi.

Çalışmanın Metodolojisi ve Katılımcılar

İlk çalışma, Birleşik Krallık’ta yaşayan 393 heteroseksüel birey üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların yaş ortalaması 25 idi ve %63’ü kadındı. Araştırma, sosyal medya üzerinden katılımcı topladı ve poligamiye olan ilgiyi ve bilgi düzeylerini ölçmek için özel olarak geliştirilmiş anketler kullandı. İkinci çalışma, Prolific aracılığıyla toplanan 735 katılımcıyı içerdi ve katılımcılar, poligini konusunda bilgilendirildikten sonra ilgilerini değerlendiren çeşitli ölçekler doldurdu.

Bulgular ve Değerlendirmeler

Her iki çalışmanın sonuçları, katılımcıların büyük çoğunluğunun poligami hakkında bilgi sahibi olduğunu ve monogaminin en popüler ilişki türü olarak kaldığını gösterdi. Ancak, erkeklerin çok eşliliğe açık olma olasılığı kadınlardan önemli ölçüde yüksekti. İki zamanlı ilişkiler, yani bir kişinin diğerlerinden habersiz iki partneri olduğu ilişkiler, en az tercih edilen tür olarak kaydedildi.

Kültürel Bağlam ve Çalışmanın Sınırlılıkları

Araştırma yalnızca Birleşik Krallık sakinlerini kapsamakta olup, çevrimiçi örneklem kullanılarak yapıldığı için bulguların genel nüfusa tam olarak yansımayabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, sonuçların diğer kültürel bağlamlarda farklılık gösterebileceği de vurgulanmaktadır.

Bu çalışma, romantik ilişki yapılarına dair tercihler hakkında önemli bilgiler sunmakta ve çok eşlilik, özellikle de poligini konusunda cinsiyetler arası farklılıkları belgelemektedir. Çalışma, bu tür ilişkilere ilgi duyan bireylerin özelliklerine dair belirgin bir profil ortaya koymamış olmasına rağmen, özellikle erkekler arasında bu yönde bir ilgi olduğunu göstermektedir.

DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Çok eşliliğe ilişkin bakış açıları, daha geniş toplumsal ve kültürel dinamikleri yansıtacak şekilde, erkekler ve kadınlar arasında önemli farklılıklar göstermektedir. İşte son araştırmalardan elde edilen temel bulgular:

Çok eşlilik genellikle erkekler ve kadınlar tarafından farklı görülmekte, erkekler bunu kültürel ve dini olarak daha haklı görürken, kadınlar genellikle önemli dezavantajlar yaşamaktadır. Çok eşli ilişki yaşayan erkekler, bu durumu sosyal ve dini açıdan kabul edilebilir olarak algılama eğilimindedir ve bu durum genellikle bazı kültürlerde ataerkil normlar ve dini öğretiler tarafından desteklenmektedir (Al-Krenawi, 2020). Ancak kadınlar, güç dinamikleri, duygusal refah ve sosyal statü ile ilgili sorunları gerekçe göstererek daha fazla dezavantaj bildirme eğilimindedir (Thobejane & Flora, 2014).
Çok eşlilik, kadınlar için karmaşık duygusal ve psikolojik deneyimlere neden olabilmekte, genellikle ihmal, kıskançlık ve eşler arasında çatışma duygularına yol açmaktadır. Araştırmalar, evlilik memnuniyetinin azalması ve ruh sağlığı sorunlarının daha fazla görülmesi nedeniyle kadınlar üzerindeki psikolojik ve duygusal baskının altını çizmektedir (Daoud vd., 2014).
Zorluklara rağmen, bazı kadınlar kültürel, ekonomik veya ailevi baskılar nedeniyle çok eşliliği kabul etmekte, hatta benimsemektedir. Bazı bağlamlarda, kadınlar çok eşliliği daha yüksek bir sosyal statü elde etmenin veya toplumsal beklentileri karşılamanın bir yolu olarak algılamaktadır; özellikle de evli olmanın bekar kalmaya kıyasla daha değerli olduğu toplumlarda (Mkhize & Zondi, 2015).
Sonuç olarak, çok eşlilik birçok toplumda kültürel olarak yerleşmiş ve kabul görmüş olsa da, genellikle kadınlar için önemli dezavantajlar taşımakta, duygusal refahlarını ve sosyal statülerini etkilemektedir. Kültürel ve dini normlardan etkilenen erkekler çok eşliliğe daha olumlu bakabilmektedir.

KAYNAK:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-023-02749-6