metformin nasıl kilo verdirir

Metformin, biguanidler olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına aittir. Kan şekeri seviyelerini düşürerek tip 2 diyabetin yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Tip 2 diyabette vücutta insülin üretilir, ancak hücreler salınan insüline yanıt veremez. Bu durum insülin direnci olarak bilinir.

Sonuç olarak, hücreleriniz şekeri ememez, bu nedenle şeker kanınızda kalır ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Metformin yüksek kan şekeri seviyelerini üç şekilde önleyebilir:

  • Karaciğerde şeker üretimini azaltır.
  • Yediğimiz yiyeceklerden şeker emilimini düşürür.
  • Vücudunuzu insüline karşı daha duyarlı hale getirir.

METFORMİN VE KİLO KAYBI

Metforminin antihiperglisemik özelliklerinin ötesinde sağlık açısından birçok faydası vardır. Bu yazının amacı metforminin obezite üzerindeki etkilerinin altında yatan mekanizmaları gözden geçirmektir.

Metformin, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan en eski antidiyabetik ilaçlardan biridir. Yalnızca yaşam tarzı önlemleriyle hedef glisemiyi koruyamayan tip 2 diyabetli kişiler için çoğu uluslararası kılavuzda ilk sırada yer almaktadır. Metformin temel olarak hepatik glukoneogenezi azaltarak ve periferik dokuları insülinin etkilerine duyarlı hale getirerek çalışır. Kanıtlanmış kardiyovasküler faydaları olan güvenli ve etkili bir ilaçtır. Metformin kilo alımına veya hipoglisemiye neden olmaz ve kilo kaybı ile ilişkili olabilir. Gastrointestinal yan etkiler yaygındır ve bazı kişilerde kullanımını sınırlayabilirken, laktik asidoz metforminin en önemli yan etkisidir ancak nadirdir.

Ortaya çıkan kanıtlar, metformin ile ilişkili kilo kaybının, hipotalamik iştah düzenleyici merkezlerin modülasyonundan, bağırsak mikrobiyomunda değişiklikten ve yaşlanmanın sonuçlarının tersine çevrilmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Metformin ayrıca hepatik steatoz, obstrüktif uyku apnesi ve osteoartrit gibi obezitenin sekellerinin tedavisinde de araştırılmaktadır.

METFORMİNİN KİLO VERME ETKİSİ

Diyabet Önleme Çalışması (DPP), Tip 2 Diyabet (T2D) riski altındaki bireylerde metforminin etkilerini araştıran önemli bir çalışmadır. Bu çalışma, metforminin metabolik parametreler üzerindeki önleyici etkilerini incelemiştir. Yüksek risk altındaki hastalarda metformin kullanımının başlanmasının ardından 3 yıllık bir dönemde diyabet görülme sıklığının %31 oranında azaldığı bulunmuştur.

DPP’nin takip çalışmaları, metforminin kilo üzerindeki etkilerini de araştırmıştır. Metformin kullanımına randomize edilen katılımcılarda ortalama olarak 2,1 kg kilo kaybı gözlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların tedaviye olan uyum derecesi ile kilo kaybı arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yüksek derecede uyum gösteren katılımcılarda, 2 yıllık takip sürecinde vücut kütlesinde %3,5’lik bir azalma olduğu görülmüştür.

Daha uzun süreli takip çalışmaları, metformin kullanımının kilo kaybını sürdürdüğünü ve bağlılık derecesi ile ilişkili olarak bel çevresinde de azalma olduğunu göstermiştir. DPP, metformin ile ilişkili kilo kaybının, hafif gastrointestinal yan etkiler haricinde kalıcı ve güvenli olduğunu belirtmiştir. Ancak, bu etkinin katılımcıların tedaviye uyum oranına güçlü bir şekilde bağlı olduğu vurgulanmıştır.

METFORMİNİN KİLO ÖNLEME ETKİSİ

Metformin, kilo alımını önleme amacıyla çeşitli hastalık süreçlerinde incelenmiştir. Bu bağlamda, özellikle psikoz ve duygudurum bozukluklarının tedavisinde atipik antipsikotik ilaçlarla ilişkili kilo artışından rahatsız olan alanlarda araştırmalar yapılmıştır. Atipik antipsikotikler, ekstrapiramidal özellik riskini azaltma eğiliminde olmalarına rağmen, sıklıkla kilo alımı ve hiperglisemi gibi metabolik komplikasyonlara yol açarlar.

Metformin kullanımının, antipsikotik ilaçlarla ilişkili kilo artışını engelleyip engellemediğini belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır. Son yapılan bir meta-analiz, metformin ve atipik antipsikotiklerle tedavi edilen toplam 743 hastayı içeren 12 çalışmayı inceleyerek, BMI ve insülin direncinde anlamlı bir azalma olduğunu ancak açlık kan şekeri seviyelerinde bir azalma olmadığını göstermiştir.

Daha ileri Tip 2 Diyabet (T2D) yönetimi, hem lipit birikimi üzerindeki anabolik etkisi hem de hipoglisemi ataklarını önlemek için telafi edici beslenme nedeniyle pro-obezojenik olan insülini içermektedir. HOME çalışmasında, insülin tedavisinin başlangıcından sonra devam eden metformin kullanımının, insülin kaynaklı kilo alımını engellediği gösterilmiştir.


İştah Düzenlemesi: İlk çalışmalar metforminin iştah üzerindeki etkilerini incelemiştir. Lee ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma, diyabetik deneklerde metforminin gıda alımı üzerinde doza bağlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmada, 24 haftalık çift kör metformin tedavisi diyabetik bireylerde 8 kg’a kadar kilo kaybıyla sonuçlanmıştır. Benzer şekilde, insülin tedavisine başlayan Tip 2 Diyabet hastalarında, metformine devam edenler kalori alımındaki azalmaya bağlı olarak daha az kilo alımı yaşamış, enerji harcamasında ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Kombinasyon Tedavileri: Metformin, kilo kaybı için diğer ilaçlar veya tedavilerle birlikte de çalışılmıştır. Örneğin, obezite ve insülin direnci olan bireylerde, telafi edici beslenme ile birlikte metforminin insülin kaynaklı kilo alımını önlediği gösterilmiştir.

Genel olarak araştırmalar, metforminin özellikle diyabet veya antipsikotik kaynaklı kilo alımı gibi durumlar için risk altında olan veya bu durumları yöneten popülasyonlarda kilo kaybına katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, metformine verilen bireysel tepkiler değişebilir ve yeni bir tedavi rejimine başlamadan önce potansiyel yan etkileri göz önünde bulundurmak ve bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Metformin, birden fazla mekanizma aracılığıyla kilo kaybını teşvik eder. Hipotalamik iştah düzenleyici merkezleri modüle eder, bağırsak mikrobiyomunu değiştirir ve yaşlanmanın sonuçlarını tersine çevirir.

Metformin, solunum zincirinin kompleks I’ini ve gliserol-3-fosfat dehidrojenazı inhibe ederek hepatik glukoneogenezi azaltır. Ayrıca AMP ile aktive olan protein kinazı (AMPK) aktive ederek yağ asidi oksidasyonunu artırır ve insülin duyarlılığını geliştirir.

Metformin, rapamisin kompleks 1’in memeli hedefini (mTORC1) inhibe eder ve endozomal Na/H değiştiricileri ve V-ATPaz’ı hedef alır [4]. Ayrıca metformin, bağırsak epitel hücrelerinde glikolizi artırarak metabolik etkilerinde bağırsağın bir rolü olduğunu düşündürmektedir.

Metformin kullanımı, muhtemelen artan enerji harcaması nedeniyle, gıda alımı aynı kalsa bile kilo kaybı ile ilişkilidir.

Metforminin diyet ve egzersiz ile kombine edilmesinin kilo kaybı için etkili olduğu bulunmuştur.

Genel olarak, metforminin kilo verme etkilerine çeşitli yollar aracılık eder ve obezite ve metabolik hastalıkların yönetimi için potansiyele sahip olabilir.

Metformin ve Yaşlanma

Yaşlanma, tüm organizmalarda kaçınılmaz bir biyolojik süreçtir ve artan hastalık ve ölüm riskiyle ilişkilendirilir. Yaşlanma, protein dengesi, besin algılama yolları ve ROS aracılı oksidatif stres gibi birçok hücresel sinyal mekanizması tarafından düzenlenir. Son zamanlarda, metforminin sağlığı iyileştirmenin yanı sıra yaşam süresini de uzatabilen yaşlanma karşıtı bir ilaç olarak araştırılması büyük ilgi görmektedir. Araştırmalar, metforminin ROS üretimini modüle ederek yaşam süresini uzatabildiğini göstermektedir. Ayrıca, SIRT-3, Nrf-2/GPx7 ve PRDX-2/SKN-1 gibi sinyal yollarını etkileyerek yaşlanma ile ilişkili olduğu düşünülen mekanizmaları etkilediği bulunmuştur. Metformin ayrıca, yaşlanma ile ilişkilendirilen proteinlerin üretimini azaltarak ve hücre içi bileşenlerin temizlenmesini teşvik ederek yaşlanmayı yavaşlatabilir. İnsanlarda yapılan çalışmalar, metforminin yaşlanma üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin, MILES çalışması, metformin uygulamasının yaşlanma ile ilişkili yollarda gen ifadesini değiştirdiğini bulmuştur. Diğer bir çalışma, metforminin sağlık süresini ve uzun ömürlülüğü artırabileceğini öne sürmüştür. Ancak, bazı çalışmalar metforminin egzersiz kadar etkili olmadığını ve egzersizin bazı faydalarını azaltabileceğini göstermektedir. Bu olumlu bulgulara rağmen, metformin özellikle yaşlı bireylerde karaciğer ve böbrek problemleri gibi olası toksisite riskleri nedeniyle dikkatlice kullanılmalıdır. Metforminin yaşa bağlı komplikasyonlar için gerçekten etkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.